PORTOSANO     
obrázek interiéru

Obchodni podmínky


V případě že Vaše společnost vypisuje výběrové řízení na dodavatele pracovních ochranných pomůcek a oděvů oslovte i nás. Rádi Vám předložime naši nabídku.


Obchodní podmínky pro provoz internetové prodejny www.portosano.cz

Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, v ostatním se řídí platným Obchodním zákoníkem.

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Bezpečnost a ochrana informací)
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to písemně požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případné ceny za dodávku zboží. S konečnou cenou je zákazník vyrozuměn již při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit nepoužité zboží v originálním balení do 14 dnů od doručení.
 4. Kupující je povinen v tomto případě zaplatit prodávajícímu penále ve výši 25 % z fakturované částky.
 5. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou viz (Bezpečnost a ochrana informací).

Objednávka zboží

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.portosano.cz jsou považovány za závazné. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit písemným potvrzením objednávky. Na každou dodávku zboží je kupující upozorněn prodávajícícm.
 2. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti je vyplnění veškerých registračních údajů a náležitostí objednávky. Místem dodání je adresa kupujícího uvedená ve formuláři, případně adresa dodání zboží.
 3. Zboží je expedováno dle dodacích podmínek serveru www.portosano.cz.
 4. Pro kupujícího platí ceny v době objednání. Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou uváděny bez DPH.
 5. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, včetně příp. expedičních a dopravních nákladů, uvedenou v ceníku na výběrové internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
 6. Při správném provedení objednávky bude kupujícímu obratem zaslán potvrzovací e-mail.
 7. Při chybném zadání výběru zboží na objednávce, jejího potvrzení ze strany kupujícího a následné výměně zboží si prodávající vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek 10 % z fakturované částky a částku 80,00 Kč za poštovné a balné. Tuto částku nebude prodávající účtovat v případě osobní výměny.

Bezpečnost a ochrana informací

 1. Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží, jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících distribuci a platební styk, kterými mohou být např. banky, pošta, dopravní společnosti a pod. (sdělení jména a adresy dodání).
 2. Používáním internetového obchodu prodávajícího kupující výhradně souhlasí se shromaždováním a používáním informací o jeho osobě a nákupech.
 3. Provozovatel prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity pouze pro interní potřebu k obchodním účelům .

Dodání zboží

 1. Dodávky veškerého zboží se řídí dodacími podmínkami.
 2. Místem plnění je adresa sídla (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné nebo si zvolí osobní vyzvednut zboží.
 3. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí nebo jeho předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení ceny a jeho fyzickým převzetím.
 4. Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době, po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, případně po převzetí objednávky v tištěné podobě (fax, poštovní zásilka).
 5. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.
 6. Zboží je dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, nevyplývá-li z jeho povahy či z ujednání účastníků nároky na jiné požadavky.
 7. Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad - prodávající je plátcem DPH.
 8. Obvyklá dodací lhůta je 21 kalendářních dnů, v případě skladových položek bude zboží dodáno obratem.

Zrušení objednávky

Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu - v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000.

 1. V takovém případě je kupující povinen:
  • o tom nejprve řádným písemným způsobem informovat prodávajícího s uvedením objednávky, data nákupu a případným číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
  • poté nepoužité a nepoškozené zboží se všemi prodejními doklady (kopiemi) o koupi zaslat na své náklady v (původním nepoškozeném obalu, kompletní včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd., ) na adresu prodávajícího.
  • pokud jsou tyto podmínky splněny, prodávající se zavazuje vrátit kupní cenu kupujícímu na jeho účet a to do 14 dní od zpětného převzetí zboží.
  • Vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození.
 2. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány prodávajícím složenkou na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 3. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět - zrušení objednávky ze strany prodávajícího.
 4. Nedošlo-li ještě k převzetí zboží, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do jednoho měsíce od jejího uzavření.
 5. V případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • změnila se výrazným způsobem cena
  • zboží je momentálně doprodáno
 7. V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...).
 8. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a to do 30 dní od odstoupení od smlouvy.

Nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.

Platební podmínky

 1. Platba za dodané objednané zboží bude uskutečněna:
  • v hotovosti - při převzetí dodávky
  • platba předem - zálohovou fakturou - (při objednání nestandardního zboží)
 2. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem.
 3. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Ceny jsou smluvní- dle Zákona o cenách.

Záruka

 1. Prodávající poskytuje záruku na jednotlivá zboží specifikovaná ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu.
 2. Nároky kupujícího ze záruky za jakost se řídí režimem obchodního zákoníku.
 3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami; za závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku; na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp.za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda apod. ); povětrnostními vlivy; poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem; nadměrným mechanickým opotřebením apod.
 4. Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze.
 5. Zboží lze užít jen k účelům uvedeným v návodech k použití.
 6. Od 1.1.2003 je v účinnosti zákon č. 136/2002 Sb., kterým se měním občanský zákoník.

Záruční doba spotřebního zboží je 24 měsíců. Za vadu je považováno to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou, umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (obsahující jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby). Prodávající může poskytnout záruku přesahující rozsah záruční doby stanovené v zákoně, v záručním listu prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena. Je-li to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listu vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky, jež z ní plynou. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena. Kupující může požadovat výměnu věci nebo výměnu součásti věci pouze není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Po dobu prvních 6 měsíců záruční doby se přenáší důkazní břemeno v reklamačním řízení na prodávajícího).

Kontrola dodávky

Kupující je povinen zkontrolovat obsah dodávky při převzetí zásilky od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému množství a popisu na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hodin a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího.

Reklamace dodávky zboží

viz Reklamační řád

Neoprávněná reklamace

viz Reklamační řád

Závěrečná ustanovení

 1. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1) Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a násl.
 2. Tato smlouva je uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku, s čímž obě smluvní strany vyjadřují svůj bezpodmínečný souhlas. Žádné náklady v souvislosti s uzavřením smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku nevznikají.
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v souladu s právním řádem České republiky.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ke dni 25.04.2005

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu PORTOSANO, s.r.o. se zavazuje, že vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.

Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Tudíž ani naši dodavatelé nemají možnost od nás vaše data získat a oslovovat Vás vlastními "letákovými" akcemi.

Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků, zboží a katalogů) a slouží také jen pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci vaší platby učiněné bankovním převodem.


Reklamační řád

Reklamační řád upřesňuje postup zákazníka s společnosti PORTOSANO v případě, že přes veškerou snahu společnosti PORTOSANO udržet vysokou kvalitu prodávaného zboží vznikne oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.

I. Jak předejít případným problémům se zakoupenou obuví.

Při výběru obuvi je nutné, aby zvolený typ a velikost obuvi odpovídal potřebám zákazníka, především u obuvi s vyztuženou špicí ocelovou špičkou (tužinkou- kaplí) . Je důležité, aby zákazník před zakoupením obuvi vzal v úvahu účel použití, materiálové složení a způsob ošetřování obuvi, neboť naše obuv má zhotovenou svrškovou část převážně z přírodních usní a to vyžaduje specifický přístup, který je popsán v příbalovém letáčku u každého páru prodávané obuvi společně s doporučenými přípravky pro správnou údržbu obuvi. Společnost vstřícně poskytne dostatek informací o údržbě obuvi a případně si zákazník může vhodné přípravky u společnosti zakoupit.

Je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání výrobku, zejména těm, které ovlivňují životnost a plnou funkčnost výrobku, zejména se jedná o užívání výrobku k nevhodnému účelu.

II. Základní podmínky reklamace

 1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 2. Vadou se rozumí změna vlastnosti zboží, jejíž příčinou je použití nekvalitního materiálu, nedodržení technologie a změny v konstrukčním řešení ve výrobě oproti certifikovanému výrobku.
 3. Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení nebo nesprávného používání , nedostatečné či nevhodné údržby, popřípadě nesprávného zásahu.
 4. Uplatní- li reklamaci řádným způsobem, je vedoucí prodejny nebo jím pověřený zaměstnanec povinen o reklamaci rozhodnou ihned, ve složitějších případech do tří dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí byt vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího uplatnění, případně ve lhůtě delší, na které se mohou obě strany dohodnou.
 5. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost PORTOSANO je oprávněna odmítnou převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny. Nákup zboží prokáže kupující prodejním dokladem, popřípadě jiným věrohodným způsobem.

III. Místo a způsob uplatnění reklamace

 1. Zákazník může uplatnit reklamaci v místě zakoupení zboží, přímo v sídle společnosti osobně, nebo zasláním doručovací společností,
 2. V každém případě ¨musí zákazník reklamující zboží předložit doklad o zakoupení výrobku prokazující nákup tohoto zboží u společnosti PORTOSANO.
 3. Zákazník , který uplatňuje reklamaci jakoukoliv formou musí popsat, popřípadě vhodným ¨způsobem označit reklamovanou vadu , uvést svoje jméno a adresu.
 4. Vyřizuje- li zákazník reklamaci osobně, je pracovník reklamačního oddělení s ním sepsat stručný protokol (reklamační list), obsahující výše uvedené náležitosti a vydat mu potvrzení o převzetí zboží.

IV. Lhůta pro uplatnění reklamace

 1. Lhůta pro uplatnění reklamace ( záruční doba) je 24 měsíců ode dne převzetí zboží. V případě reklamace se doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy zákazník byl povinen pro provedení opravy zboží převzít se do záruční doby nezapočítává.
 2. Reklamaci je zákazník povinen uplatnit bez zbytečného odkladu ihned pod zjištění vady, aby mohla být reklamce řádně posouzena a nebylo znemožněno provést kvalitní záruční opravu. V případě takovéto prodlevy nebude reklamace uznána v plné výši.
 3. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou , po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílností v intenzitě užívání vydržet.
 4. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (mailem, telefonicky, faxem, písemně), a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace.

V. Odstranitelné vady

 1. Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobku a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě.
 2. Posouzení zda se jedná o vadu odstranitelnou přísluší společnosti PORTOSANO.

VI. Neodstranitelné vady

 1. Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván.
 2. Jde- li o neodstranitelnou vadu, může zákazník požadovat:
  • výměnu zboží za jiné bezvadné
  • zrušení kupní smlouvy při opakování stejné neodstranitelné vady (vrácení peněz)
VII. Neoprávněné reklamace

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záručních podmínek, nebo dokonce prokazatelně úmyslné poškození např. naříznutí nebo stopy po chemikáliích apod.) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za dopravu, opravu... nebo i peněžitou náhradu za evidentně úmyslně poškozené zboží).


Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákona v platném znění a zákona č.634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele v platném znění.